Zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej SOS w Lesku, Al. Jana Pawła II 18, 38-600 Lesko

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Dyrektor Ośrodka, z którym możesz się skontaktować  w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mail: sos@powiat-leski.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.


3) Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

 
4)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO;

b) realizacji celu w jakim Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

 c) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 d) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

 e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 3).

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące działania na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi powierzono przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy domowej w Lesku.

 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dan osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych oraz przenoszenia danych. Informuje, że powyższe uprawnienia, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim przypadku skorzystanie z danego uprawnienia może być niemożliwe.

8) Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartą między stronami umową. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.